Onze aanpak

De (her-) ontwikkeling van gebieden betekent een zorgvuldig traject dat vaak vele jaren in beslag neemt. Het vergt veel kennis van inhoud en proces. Verschillende fasen worden doorlopen.

Trans4 brengt de expertise in de verschillende fasen bij elkaar en wij kunnen met u het gehele proces doorlopen. Trans4 helpt u bij het bepalen van uw ambities, het formuleren van oplossingsrichtingen en maatregelen. De maatregelen worden op financiële en technische haalbaarheid getoetst. Ook onze praktijkkennis van uitvoering en beheer draagt bij aan het opstellen van haalbare en realistische plannen. Onze kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en –procedures en communicatie brengen de betrokken partijen bij elkaar. Wij zorgen voor draagvlak van uw projecten.

activiteiten_1 1. Verkenning en analyse
Analyseren van de huidige situatie van het terrein en de problematiek van de herontwikkeling van gebieden. Creëren van gemeenschappelijk draagvlak voor revitalisering.

activiteiten_2 2. Haalbaarheid
Ambities bepalen. Doelstellingen formuleren. Oplossingsrichtingen onderzoeken. Wensen en belangen inventariseren. Communicatie. Partijen bij elkaar brengen.
activiteiten_3 3. Planvorming en ontwerp
Maatregelen bepalen. Plannen uitwerken. Programa's opstellen. Architectonisch- en civieltechnisch ontwerp en realisatie van revitalisering.
activiteiten_4

4. Uitvoering
Maatregelen uitvoeren. Bewaken van uitgangspunten, tijd, kosten en kwaliteit. 

activiteiten_5

5. Beheer
Borgen van kwaliteit. Opzetten van beheerorganisatie. Introduceren parkmanagement. Signaleren, initiëren en implementeren van kansrijke initiatieven.