Nieuws
Gebiedsvisie Drentse Zuidas: industriele en logistieke as

Trans4 heeft in opdracht van de provincie Drenthe en de 5 betrokken gemeenten een gebiedsvisie opgesteld voor de Drentse Zuidas. De Zuidas wordt gevormd door de langs de A28/A37 gelegen gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen. In nauwe samenwerking met deze gemeenten, provincie, bedrijfsleven en intermediare organsiaties is een interactief traject uitgevoerd voor het opstellen van de visie en een daarbij behorend uitvoeringsprogramma.

Lees meer... [Gebiedsvisie Drentse Zuidas: industriele en logistieke as]
 
Visie op werklocaties in Coevorden

Trans4 heeft een visie op de werklocaties in Coevorden opgesteld. Het gaat hierbij om bedrijventerreinen in de stad Coevorden, maar ook de kleinere locaties in het buitengebied.

Lees meer... [Visie op werklocaties in Coevorden]
 
Nieuw beleidsplan parkmanagementorganisatie SVBV te Veghel

Het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de parkmanagementorganisatie Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (SVBV) voor de periode 2009-2011. Het betreft een herziening van het bestaande

Lees meer... [Nieuw beleidsplan parkmanagementorganisatie SVBV te Veghel]
 
Integratie van rood en groen op bedrijventerrein Saxe Gotha in Boxmeer

Bedrijventerrein Saxe Gotha te Boxmeer is vrijwel volledig uitgegeven. Het terrein biedt nu, onder andere, ruimte aan grotere en internationaal opererende bedrijven. De afgelopen jaren hebben deze grotere bedrijven op Saxe Gotha hun ruimtevraag kunnen ?oplossen? door de aankoop van (aangrenzende) kavels van vertrekkende bedrijven. Daarbij werd tevens gestreefd naar een opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit (inrichting). Maar aan deze interne uitbreidingsmogelijkheid is een eind gekomen. Dit leidt nu helaas tot toenemende versnippering, en daarmee, inefficiënt ruimtegebruik. Om de groei van bedrijven op langere termijn te kunnen garanderen, zonder dat deze zich hoeven te verplaatsen, richt het verenigd bedrijfsleven nu ook haar blik op het aangrenzende

Lees meer... [Integratie van rood en groen op bedrijventerrein Saxe Gotha in Boxmeer]
 
Kantorenmarkttoets Gemeente Westland

De gemeente Westland wil dit jaar haar kantorenmarktbeleid voor de komende jaren formuleren. Daarvoor wil ze haar visie op de kantorenmarkt toetsen aan de markt. Trans4 voert deze toets de komende maanden uit. Door middel van interviews met kantorenmarktgebruikers en kantorenaanbieders wordt een beeld verkregen. De resultaten worden in een workshop

Lees meer... [Kantorenmarkttoets Gemeente Westland]
 
Brochure "Duurzame bedrijventerreinen: concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering" is uitgekomen

In opdracht van de provincie Limburg heeft Trans4 een literatuurstudie uitgevoerd naar de succes- en faalfactoren voor duurzame ontwikkeling op bedrijventerreinen. Op basis van ervaringen met projecten elders in het land is voor de volgende duurzaamheidaspecten de succes- en faalfactoren in beeld gebracht:  duurzaam waterbeheer, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame energie, duurzaam bouwen, afval, vervoersmanagement en parkmanagement. Vragen die aan de orde kwamen waren: wanneer zijn dergelijke maatregelen kansrijk, aan welke voorwaarden moet er voldaan worden, welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente om dergelijke maatregelen op te leggen, etc.

Lees meer... [Brochure "Duurzame bedrijventerreinen: concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering" is uitgekomen]
 
Flyers Koplopers van Brabant, innovatieve bedrijventerreinprojecten in de provincie Noord-Brabant wordt breed verspreid

In opdracht van de Dienst Ecologie van de provincie Noord-Brabant/MOLO (Milieu Overleg Lokale Overheden)  bespreekt Trans4 innovatieve bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant. De projecten hebben allen een duidelijke milieucomponent. De projecten worden besproken in een flyer, die op te vragen is bij de provincie Noord-Brabant, contactpersoon MOLO Paul van Dijk, 073 -  680 8446. Er verschijnen dit jaar 9 flyers met als thema's:

1 Vervoermanagement: ervaringen van bedrijven Ankerpoort en Bavaria 

2 Milieumonitoring en preventie op bedrijventerrein Emer Hintelaken in Breda

3 Afvalwater als werkwater op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg

4 Innovatief ruimtegebruik door een nieuw stedenbouwkunidg concept op bedrijventerrein Flight Forum

5 Duurzaam bedrijventerrein Steenakker in Breda

Lees meer... [Flyers Koplopers van Brabant, innovatieve bedrijventerreinprojecten in de provincie Noord-Brabant wordt breed verspreid]
 
Inspiratieboek "Kwaliteit Werkt" : innovatieve bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant

Kwaliteit werkt! Dat is het motto waarmee de afdeling Economie van de provincie Noord-Brabant werk maakt van de kwaliteit van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Met het stimuleringsprogramma 'Kwaliteit Werkt!' wil de Provincie barrières voor gemeenten en bedrijfsleven wegnemen en zo de kwaliteit van bedrijventerreinen verbeteren. Dit gebeurt met inzet van subsidies en de uitwisseling van kennis. Voor meer informatie over de regeling kunt u kijken op www.brabant.nl/kwaliteitwerkt

In 2004 hebben 20 projecten in Brabant subsidie gekregen. In het door Trans4 opgestelde inspiratieboek komen 15 inspirerende voorbeelden om bedrijventerreinen te verbeteren aan bod. De projecten gaan over zorgvuldig ruimtegebruik en herstructurering, samenwerking op

Lees meer... [Inspiratieboek "Kwaliteit Werkt" : innovatieve bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant]
 
Duurzaamheidscans op bestaande Limburgse bedrijventerreinen afgerond

Duurzame (her-) ontwikkeling, inrichting en beheer van bedrijventerreinen is een belangrijke doelstelling van de provincie Limburg bij onder andere revitalisering van bedrijventerreinen. Dit staat omschreven in het Coalitieakkoord van de provincie. De provincie heeft als taakstelling om in de periode 2003 tot en met 2007 300 ha te revitaliseren, maar dan wel op een duurzame manier.

Lees meer... [Duurzaamheidscans op bestaande Limburgse bedrijventerreinen afgerond]
 
Stedenbouwkundige schetsontwerpen Koggehaven in Vlaardingen

In 2004 heeft de gemeente Vlaardingen het structuurplan Rivierzone vastgesteld. Het project Rivierzone betreft de herontwikkeling van de Vlaardingse rivieroevers, waaronder de oude havens van de stad en 200 te herstructureren bedrijventerreinen en het transformeren van bedrijfsbestemmingen naar wonen. Om ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren in het centrale deel van de Rivierzone, is de uitplaatsing van een aantal milieubelastende bedrijven een voorwaarde. De lokatie Koggehaven is aangewezen als uitplaatsingslokatie. Uitgangspunt voor de gemeente vormt een duurzame ontwikkeling van het braakliggende gebied. De gemeente Vlaardingen heeft Trans4 gevraagd de duurzame inrichtingsmogelijkheden van de Koggehaven in kaart te brengen. Een

Lees meer... [Stedenbouwkundige schetsontwerpen Koggehaven in Vlaardingen]
 
«StartVorige12VolgendeEinde»

Pagina 1 van 2